1. NPA/DABS/95/ICB/G-1149 Contract


قرارداد ها 
از زمان شروع فعالیت  شرکت تولیدی سیم وکیبل همکار یک بخش عمده تولیدات این شرکت در پروژه های برشنا شرکت استفاده شده است خوشبختانه تمام قراردادهای که همراه اداره برشنا شرکت انجام به طور موفقانه به پایان رسیده و اجناس قرارداد شده طبق استندردهای جهانی مربوطه تولید و تست گردیده  است و بعد از طی مراحل اداری تحویل اداره محترم برشنا شرکت گردیده است.
این قرارداد بعد از منظوری کمیسون محترم تدارکات ملی فی مابین مابین شرکت های مشترک تولیدی سیم وکیبل همکار و اشعه رنگین لمتید و اداره محترم برشنا شرکت عقد گردیده است تمام اجناس این قرارداد توسط شرکت تولیدی سیم و کیبل همکار تولید شده است که شامل  3998841 متر سیم های  ACSR مختلف السایز تحت استندرد DIN48204 مقدار 559960 متر کابل های ABC تحت استندرد HD626  و به مقدار 68575 متر کابل های مسی تحت استندرد IEC60502 تولید شده و در بعد از طی مراحل اداری در گدام مرکزی برشنا شرکت تحویل گردیده است. قرارداد متذکره درزمان معین ان موفقانه ختم شده است و سرتیفکت تکمیل پروژه برای این شرکت صادر شده است.