2. DABS/93/NCB/12 Contract

این قرارداد فی مابین شرکت تولیدی سیم وکیبل همکار و اداره محترم برشنا شرکت عقد گردیده است طبق این قرارداد مقدار   780000متر سیم های    ACSR مختلف السایز تحت استندرد DIN48204 تولید شده و در بعد از طی مراحل اداری در گدام مرکزی برشنا شرکت تحویل هئیت محترم تخنیکی شده است .