DABS/97/SSS/G-127

این پروژه بعد از منظوری کمیسون محترم تدارکات ملی فی مابین شرکت تولیدی سیم
وکیبل همکار و اداره محترم برشنا شرکت عقد گردیده است که دراین پروژه به مقدار 500کیلومتر سیم 1*300/50 ACSR تحت استندرد DIN48204 توسط شرکت تولید سیم وکیبل همکارتولید شده و قرارداد متذکره درزمان معین آن موفقانه تکمیل گردیده وتصدیقنامه تکمیل پروژه نیز ازجانب اداره محترم دریافت شده است.