تهیه و تدارک سیم و کیبل های مختلف السایز (NPA/DABS/97/G-2072/NCB)

این پروژه بعد از منظوری کمیسون محترم تدارکات ملی فی مابین شرکت تولیدی سیم وکیبل همکار و اداره محترم برشنا شرکت عقد گردیده است که دراین پروژه به مقدار  489.367 کیلومتر سیم های ACSR مختلف السایز تحت استندرد  ،DIN48204 مقدار  52.327 کیلومتر کیبل های  ABC تحت استندرد  HD626 و به مقدار 20074 متر کیبل های مسی تحت استندرد  IEC60502 توسط شرکت تولید سیم وکیبل همکارتولید شده و قرارداد متذکره درزمان معین آن موفقانه تکمیل گردیده است