4. NPA/DABS/95/NCB/G-1212 Contract

این قرارداد بعد از منظوری کمیسون محترم تدارکات ملی فی مابین مابین شرکت تولیدی سیم وکیبل همکار و اداره محترم برشنا شرکت عقد گردیده است طبق این قرارداد مقدار   64087 متر سیم های    ACSR مختلف السایز تحت استندرد DIN48204 مقدار 38826 متر کابل های ABC تحت استندرد HD626  و به مقدار 555 متر کابل های مسی تحت استندرد IEC60502 تولید شده و در بعد از طی مراحل اداری در گدام مرکزی برشنا شرکت تحویل گردیده است.