کیبل های خودنگهدار ( ABC)

دسته بندی : کیبل های خودنگهدار (ABC)

شرح

  • کیبل های ABC یا خودنگهدار   KV 1/0.6   پنج رشته استیکدار از سایز  16+25* 4 الی 35+185*4   کیبل های ABC چهار رشته بدون استیک از سایز 25*4 الی 185+4  و کیبل های ABC سه ونیم رشته استیکدار از سایز  35+120 +185*3  الی 12+16 +25*3   تحت استندرد مربوطه در این کارخانه تولید میگردد؛  این نوع کیبل ها قابل استفاده در شبکه های برق هوایی میباشد  ؛ این کارخانه توانایی دارد که از این نوع محصولات  در 16 ساعت کاری 15000 متر تولید نماید.

 

اطلاعات دیگر