شرح

اعلان کاریابی

مدیر مالی

شرکت تولید سیم وکیبل  همکارجهت  پیشبرد امورات مالی شخصی را که معیارات ذیل را تکمیل نموده باشد به عنوان مدیر مالی انتخاب مینماید واجدین شرایط میتوانند CV  خویش را به ایمل آدرس های معرفی شده داخل سایت ارسال و یا جهت اطلاعات بیشتر تماس حاصل نمایند.

تحصیلات حد اقل لیسانس و یا ماستر در رشته های مالی

تجربه کاری حد اقل دو سال در پست های مالی

آشنایی کامل به زبان انگلیسی

آشنایی به برنامه های کامپیوتر

محل وظیفه شهرک صنعتی ولایت هرات بوده و به صورت تمام وقت کاری میباشد

مدیر تجارتی

شرکت تولید سیم وکیبل  همکارجهت  پیشبرد امورات امورات تجارتی شخصی را که معیارات ذیل را تکمیل نموده باشد به عنوان مدیر تجارتی انتخاب مینمایند واجدین شرایط میتوانند CV  خویش را به ایمل آدرس های معرفی شده داخل سایت ارسال و یا جهت اطلاعات بیشتر تماس حاصل نمایند.

تحصیلات حد اقل لیسانس و یا ماستر در رشته  های تجارتی

تجربه کاری حد اقل دو سال در  یکی از پست های: تدارکات ؛ فروش و یا مرتبط

آشنایی کامل به زبان انگلیسی

آشنایی به برنامه های کامپیوتر

محل وظیفه شهرک صنعتی ولایت هرات بوده و به صورت تمام وقت کاری میباشد.