3. DABS-HRT-94-NCB Contract

این قرارداد فی مابین شرکت تولیدی سیم وکیبل همکار و اداره محترم برشنا شرکت به عقد شده است. طبق این قرارداد به مقدار 126000 متر سیم ASCR 30/185 طبق استندرد DIN48204 تولیده شده و بعد از تست کنترل کیفیت تحویل اداره هرات برشنا شرکت گردیده است.